เทคโนโลยีการอัดรีดพลาสติก (Plastic Extrusion Technology) (Training Handout)

923.50 Baht

SKU: 2 Category:

Description

This book is a training document of 1-day training on “เทคโนโลยีการอัดรีดพลาสติก (Plastic Extrusion Technology)”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางด้านการอัดรีดพลาสติก โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นในเครื่องอัดรีดพลาสติก (Screw Extruder) เป็นหลัก ทั้งชนิดเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวและเครื่องอัดรีดสกรูคู่ รวมถึงเข้าใจในสมบัติสำคัญของพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอัดรีด และการใช้งานของเครื่องอัดรีด เช่น งานผสมและงานคอมพาวนด์พลาสติก (Mixing and Compounding) การทำปฏิกิริยาเคมีในเครื่องอัดรีด (Reactive Extrusion) และการอัดรีดเพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก (Extrusion Shaping) และ การรีไซเคิลพลาสติก (Plastic Recycling)

ประวัติวิทยากร : กัลยาณี สิริสิงห อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ จากมหาวิทยาลัยบรูเนล ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์การสอนและการวิจัยเชิงลึกที่เน้นทางด้านการผสมและการคอมพาวนด์พลาสติกด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่ และด้านการทำปฏิกิริยาเคมีของพลาสติกในเครื่องอัดรีด อีกทั้งมีประสบการณ์ในการทำวิจัยร่วมกับหลายบริษัทในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง “งานอัดรีดพลาสติกเบื้องต้น”

เนื้อหาสาระ

1. ภาพรวมของเทคโนโลยีการอัดรีด

2. เครื่องอัดรีด: ส่วนประกอบและกระบวนการ :

  • เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว (Single-screw Extruder, SSE)
  • เครื่องอัดรีดสกรูคู่ (Twin-screw Extruder, TSE)

3. พลาสติกและสมบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอัดรีด

  • สมบัติทางความร้อน (Thermal properties)
  • สมบัติการไหลและความหนืด (Rheology)

4. การใช้งานเครื่องอัดรีด

  • งานผสมและคอมพาวนด์พลาสติก (Mixing and Compounding)
  • การทำปฏิกิริยาเคมีในเครื่องอัดรีด (Reactive Extrusion)
  • งานอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion Shaping)
  • การรีไซเคิลพลาสติก (Plastic Recycling)
Select your currency
EUR Euro
THB Thai baht