เทคโนโลยีการขึ้นรูปโพลิเมอร์โฟม (Plastic Foam Technology) (Training Handout)

915.25 Baht

Category:

Description

เนื้อหาสาระ

  • ความรู้พื้นฐานด้านโฟม (โครงสร้างของโฟม,โฟมพลาสติก: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี,ชนิดของสารที่ก่อให้เกิดโฟม)
  • เทคโนโลยีโฟมอัดขึ้นรูป(การผลิตโฟมด้วยกระบวนการอัดรีด,เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต,การปรับตั้งพารามิเตอร์ให้ถูกต้องเหมาะสม,สมบัติของชิ้นงานโฟมที่ผลิตได้)
  • การฉีดขึ้นรูปไมโครเซลล์ (หลักการออกแบบชิ้นงานโฟม,เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต,การฉีดขึ้นรูปชิ้นงานโฟม,การฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกโดยอาศัยแรงดันจากแก๊สเพื่อช่วยลดน้ำหนัก,การปรับตั้งพารามิเตอร์ให้ถูกต้องเหมาะสม,สมบัติของชิ้นงานโฟมที่ผลิตได้)
  • โพลีเมอร์นาโนโฟม(หลักการและวิธีการในการผลิตนาโนโฟม,สมบัติของนาโนโฟม,การใช้งานนาโนโฟม)  

ประวัติวิทยากร : ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล : นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลาสติกและกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโททางด้าน Polymer Science จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกทางด้าน Polymer Processing จาก Institute for Polymer Technology, University of Stuttgart, Germany มีประสบการณ์ทำงานกว่า 15 ปีทั้งในงานวิจัย การเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานชั้นนำในอุตสาหกรรมพลาสติก มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านวัสดุศาสตร์ของโพลิเมอร์ การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การใช้ injection molding simulation ช่วยในการออกแบบและผลิตชิ้นงานและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกคุณภาพสูงและในด้านก ารขึ้นรูปโพลิเมอร์ด้วยกระบวนการต่างๆ

Select your currency
EUR Euro
THB Thai baht